Պոլիէթիլենային խողովակներ միջանկյալ ալյումինե շերտով
Պոլիէթիլենային խողովակներ միջանկյալ ալյումինե շերտով ²Ûë ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ËÙ»Éáõ çñÇ,

çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ç»éáõóÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨

Ñ»ÕáõÏ ¨ ·³½³ÛÇÝ ÝÛáõûñÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 


 Àëï ³ñï³ùÇÝ ïñ³Ù³·ÍÇ ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý 6 ã³÷ëÇ:
ÜÎÚ

Պոլիպրոպիլենային խողովակներ

² ú·ï³·áñÍ»Éáí μ³ñÓñáñ³Ï Ïáñ»³Ï³Ý ÑáõÙù, ·»ñٳݳϳÝ

ï»ËÝáÉá·Ç³ ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý 4 ï»ë³ÏÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñ:

1. PPR-AL-PERT (åáÉÇåñáåÇÉ»Ý-³ÉÛáõÙÇÝ» ųå³í»Ý

ç»ñٳϳÛáõÝ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý)

2. PPR (Ùdz߻ñï åáÉÇåñáåÇÉ»Ý)

3. PERT-AL-PERT (ç»ñٳϳÛáõÝ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý-³ÉÛáõÙÇÝ»

ųå³í»Ý-ç»ñٳϳÛáõÝ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý)

4. PE-AL- PE (åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý-³ÉÛáõÙÇÝ» ųå³í»Ý-åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý)

1. PPR-AL-PERT(åáÉÇåñáåÇÉ»Ý-³ÉÛáõÙÇÝ» ųå³í»Ý-ç»ñٳϳ-

ÛáõÝ åáÉÇ»ÃÇÉ»Ý) ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ËÙ»Éáõ çñÇ,

çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ç»éáõóÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ñ»ÕáõÏ ¨ ·³½³-

ÛÇÝ ÝÛáõûñÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ μ³½Ù³-

ß»ñï »Ý, áñï»Õ ³ñï³ùÇÝ ß»ñïÁ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý ¾, ÙÇçÇÝ ß»ñïÁ

³ÉÛáõÙÇÝ» ųå³í»Ý, ÇëÏ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÁ՝ ç»ñٳϳÛáõÝ

åáÉÇ»ÃÇÉ»Ý: ¶ñ³ýÇÏáõÙ ïñí³Í ¿ PPR-AL-PERT ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:

Àëï ³ñï³ùÇÝ ïñ³Ù³·ÍÇ ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý PPR-AL-PERT

(åáÉÇåñáåÇÉ»Ý-³ÉÛáõÙÇÝ» ųå³í»Ý-ç»ñٳϳÛáõÝ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý )

6 ã³÷ëÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñ:²

Պոլիպրոպիլենային խողովակներ միջանկյալ ալյումինե շերտով